نوعنرخ خریدنرخ فروش
شمش ٢٠ گرمي ١٨ عيار25,210,46325,360,463